دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

مهم دایمی

تابلومطلب دینیمهم دایمی

روش های صحیح درس خواندن برای رسیدن به موفقیت

همه ما از معلم و پدر و مادر و … دائما میشنویم که “درس بخوان!” ولی هیچکس به ما نمیگوید

Read More
مطلب دینیمهم دایمی

چگونه انسان آماده گناه می شود؟ (نمونه طرح بحث در حلقه)

گناهان چشم چیست؟ و ما باید نگاه و چشم خود را از چه چیزهایی پوشیده بداریم؟ به عبارت دیگر: خداوند متعال، چه چیزهایی را برای چشم، حرام کرده است؟

Read More
صـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مطلب دینیمهم دایمی

برای نوجوانی که نسبت به نماز کاهلی دارد چه کنیم؟

نماز عامل مهمی در تزکیه روح و درون انسان است. اهمیت ندادن به نماز به لحاظ عدم آشنایی به حقیقت آن و احساس نیاز نکردن نسبت به آن، از عوامل ترک نماز و سستی در آن به‌شمار می‌آید.

Read More
تابلوصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مهم دایمی

محل اطمینان مربی و متربی

یک سرگروه با چه اعمالی می تواند یک سرگروه مورد اطمینان برای اعضای گروه بشود؟
اطمینان و اعتماد متقابل میان متربی و مربی و یا متربی و سرگروه، اساسی‌ترین و مهم‌ترین و در عین حال اولی‌ترین مسئله در تربیت است و بدون آن، ارتباطی که بخواهد در ضمن آن، هدایت رخ دهد، اتّفاق نمی‌افتد. برای این مهم، چند نکته می‌تواند به سرگروه کمک کند:

Read More