دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

صالحین

-- ppt pdfصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)ویژه

این حلقات صالحین …

این حلقات صالحین، از کار های بسیار خوب و برجسته است که گسترش کمّی و کیفی آن باید مورد توجه

Read More
تابلوصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مهم دایمی

محل اطمینان مربی و متربی

یک سرگروه با چه اعمالی می تواند یک سرگروه مورد اطمینان برای اعضای گروه بشود؟
اطمینان و اعتماد متقابل میان متربی و مربی و یا متربی و سرگروه، اساسی‌ترین و مهم‌ترین و در عین حال اولی‌ترین مسئله در تربیت است و بدون آن، ارتباطی که بخواهد در ضمن آن، هدایت رخ دهد، اتّفاق نمی‌افتد. برای این مهم، چند نکته می‌تواند به سرگروه کمک کند:

Read More
صـالحیـنطرح و برنامه فرهنگی

روش صحیح ارتباط با نوجوانان

در حلقه دانش آموزان اول دبیرستانی؛ متربیان درحلقه آرام و قرار ندارند، فرصت بیان مطالب به سرگروه را نمی دهند و با خنده، شوخی و صحبت، تمرکز سرگروه را به هم می‌زنند، چگونه می توان با آنها ارتباط برقرار کرده و امر و نهی نمود؟

Read More