دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

مربی صالحین

اتاق فکر صالحین

اتاق فکر صالحین / آفتهای سرگروه : وابستگی به اعضای گروه

گروه اتاق فکر واتساپی صالحین با هدف نزدیک تر کردن و شبکه کردن فعالان فرهنگی و مربیان و سرگروه های

Read More
صـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیویژه

یک مربی نمونه در شجره طیبه صالحین

لازم است که یک مربی نمونه در شجره طیبه صالحین، برای ایجاد حلقه‌های استاندارد و کیفی، به این امور توجه

Read More